image

Ugdymo programa !

„Mūsų darželis paremtas visuminio ugdymo programa – atrandame kelią į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir juos atliepiame įvairių darželyje esančių įrankių pagalba.“

Mūsų darželis paremtas visuminio ugdymo programa – atrandame kelią į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir juos atliepiame įvairių darželyje esančių įrankių pagalba.

Apie mus

„Ar girdėjote, kad vaikas sudarytas iš šimto? Vaikas turi šimtą kalbų, šimtą rankų, šimtą minčių, šimtą būdų galvoti, žaisti ir kalbėti, šimtą, visuomet šimtą būdų girdėti, žavėtis ir mylėti, šimtą džiaugsmų dainuoti ir suprasti, šimtą pasaulių atrasti, šimtą pasaulių išrasti, šimtą pasaulių įsivaizduoti. Vaikas turi šimtą kalbų.“

/Joris Malaguzzi/ sistemos „Reggio Emilia“ įkvėpėjas

Kompetencijos

Mūsų darželyje vykdomas kompetencijomis grįstas vaikų ugdymas – siekiama padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) būtinų kompetencijų.

• Socialinė kompetencija – gyventi ir būti greta.
• Sveikatos saugojimo kompetencija – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti.
• Pažinimo kompetencija – tyrinėti ir atrasti pasaulį.
• Komunikavimo kompetencija – klausytis, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti, išreiškiant save ir bendraujant su kitais.
• Meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis.

Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas

Vaiko pasiekimų vertinimas, tai nuolatinis informacijos apie vaiko, jo ugdymo(si) ypatumus bei daromą pažangą atskirais amžiaus tarpsniais kaupimas ir apibendrinimas. Juo siekiama geriau pažinti vaiką, jo individualumą, gebėjimų lygį bei jo patirtį.

• Vaikų ugdymosi pasiekimai vertinami atsižvelgiant į kompetencijas pagal ugdymosi žingsnius.
• Mokslo metų pabaigoje yra atliekamas vaiko vertinimo aprašas, su kuriuo yra supažindinami tėveliai.
• Vaiko ugdymosi pasiekimai ir pažanga yra aptariami su tėveliais metų eigoje arba mokslo metų pabaigoje individualaus pokalbio metu.

Pasiekimų aprašas padeda užtikrinti tęstinumą bei dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, kūrybišką, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką ir padėti jam pasirengti mokytis mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo grupėje pasirengti mokymuisi pradinėje mokykloje padeda vaikų kompetencijų, kurios bus svarbiausios ir reikalingiausios tolesniame vaiko gyvenime, ugdymas.

Šioje grupėje yra taikoma tarptautinė programa „Zipio draugai“, mokanti vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus.

Svarbiausi veiksniai, rodantys vaiko brandumą mokyklai: socialinis-emocinis brandumas, vaiko intelektinė raida, nuostata ir pasirengimas tapti mokiniu.

Pagalba

Teikiame socialinę ir psichologinę pagalbą, atsižvelgdami į įvairius vaikų poreikius ir problemas.

· Organizuojame teminius, aktualius seminarus tėvams.
· Kviečiame specialistus (psichologą, spec.pedagogą).
· Rekomanduojame tėveliams aktualią literatūrą ir straipsnius.
· Teikiame nemiegančių pietų miego vaikų paslaugą.

Ugdymo metodai ir priemonės

Mūsų darželyje yra taikomas į vaiką orientuotas, integruotas ugdymas, apimantis visus vaiko vystymosi aspektus.

Ugdymo procese taikomi metodai:

· Žaidimai
· Diskusijos
· Eksperimentai
· Kūrybiniai projektai
· Parodos
· Išvykos/ ekskursijos/ spektakliai
· Žygiai
· Išvykos į edukacijas/ kviestinės edukacijos
· Steam metodas
· Montessori metodas
· Šviesos/garso/pasakų terapija
· Probleminis mąstymas

Inovatyvios ugdymo priemonės

· „Olifu“ edukacinės priemonės
· IT, interaktyvi lenta
· Šviesos ir garso projektorius
· Atnaujinama literatūra
· „Erasmus“ programa – atvykstantys savanoriai leidžia laiką su vaikais ištisus metus.

Darželio tradicijos

· Gerumo savaitė
· Tolerancijos diena
· Sveikos gyvensenos ugdymas – sporto šventė
· Saugus eismas
· Mano mėgstamiausios knygos
· Lietuvos gimtadienio šventė
· Vertybių (Pagarbos, Vilties, Džiaugsmo, Ramybės) ugdymo mėnuo – Kalėdų stebuklo laukimas.
· Bendrai minimos metų šventės
· Spektaklių kūrimas
· Parodos

Susipažinkime

Užsiregistruokite internetu ir pradėkime pokalbį apie nuotykių ir pažinimo kupiną kelionę darželyje „Mamos delne“.