FORMALIEJI DUOMENYS

2013m. Kovo 13 d. duris atvėrė naujas vaikų darželis „Mamos Delne“. Mūsų aplinką sudaro jaukumas, šiltos spalvos, auklėtojos-kvalifikuotos pedagogės. Užtikriname sveiką ir visapusiškai naudingą vaikučių priežiūrą ir udgymą jūsų vaikui.

TEISINĖ FORMA

Švietimo teikėjas – VŠĮ „Mamos Delne“ yra vaikų lopšelis- darželis.

Įstaiga teikia – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, socialines (maitinimo, dienos miego ir kt.) bei estetinio ugdymo paslaugas:

 • Papildomo ugdymo būreliai;
 • Meninė raiška (dainavimas, grojimas, muzikos klausymas)
 • Logopedas;
 • Pasakų ir garso terapijos;
 • Metodinės paskaitos tėveliams;
 • Gimnastika, ryto mankšta;

MISIJA IR PASKIRTIS

Siekiame tapti ugdymo įstaiga, kuri pasižymi šiuolaikiškumu, pažangiomis ugdymo (-si) technologijomis. Sieksime užtikrinti ir garantuoti saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką, tiekti kokybiškas paslaugas vaikui, šeimai, bendruomenei. Mūsų įstaiga sieks plėtoti santykius su socialiniais partneriais, saugoti ir tausoti gamtą, kultūrą, tradicijas bei papročius. Vaikų darželis „Mamos Delne“- nuolat besimokanti organizacija atvira ugdymo naujovėms, prisitaikanti prie ugdymo kaitos, orientuojanti ugdymą į darnų vystymą (-si), garantuojanti vaikams lygias ir saugias ugdymo (-si) galimybes bei prisiimanti atsakomybę už pasirinktų tikslų, ugdymo uždavinių įgyvendinimą bei rezultatus.

PEDAGOGAI

„Mamos Delne“ darželyje dirba ikimokyklinio ugdymo specialistai, kurie didelį dėmesį skiria dalykiniam pedagogų bendradarbiavimui, kolegialumui, nepertraukiamam tobulėjimui. Visi jie yra savo srities konsultantai, organizuojantys seminarus, dalyvaujantys įvairiuose renginiuos, konferencijose, besimokantys, baigę savo srities studijas, arba tęsiantys mokslus. O svarbiausia, ką gali turėti šios srities specialistas-meilę vaikams.

SVARBIAUSIOS VERTYBĖS

Ugdymas yra iš vaiko perspektyvos;

Vaikas yra unikali individualybė, turinti savo poreikius, interesus, ugdymosi stilių;

Vaikas turi prigimtinę galią pats ugdytis turtingoje aplinkoje bendraudamas su suaugusiaisiais ir bendraamžiais;

Vaikas turi savą pasaulio matymą, vertinimą, kitokią nei suaugusiųjų kultūrą;

Vaikas pats kuria savo vertybes, emocinį pasaulį, kalbą, pažinimą, savitą kūrybinės raiškos stilių, elgseną, pats atranda judėjimo džiaugsmą.

ĮSTAIGOS VAIKŲ POREIKIAI

 • Pagal vaikų amžių;
 • Šiuolaikinėje informacinių technologijų visuomenėje augančių vaikų poreikiai;
 • Individualūs vaikų poreikiai.

ĮSTAIGOS SAVITUMAS

Besikuriant įstaigai delegavo sau ypač atsakingą misiją- ugdant vaikus, auginant juos, atsižvelgti į šiuos svarbiausius prioritetus – sveikos ir saugios gyvensenos ugdymą, asmenybės ir kūrybiškumo ugdymą, meninį ugdymą, bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima ir sociokultūrine aplinka. Atsižvelgiant į vaikų ir tėvų poreikius bus plečiamas ugdymo paslaugų spektras, kad būtų patenkinti visi poreikiai ir lūkesčiai. IKIMOKYKLINĖS PROGRAMOS TIKSLAS –išugdyti save, savo aplinką ir šalį gerbiantį, saugiai besijaučiantį, pozityviai bendraujantį, aktyviai dalyvaujantį, nusiteikusį mokytis, kūrybingą vaiką.

IKIMOKYKLINĖS PROGRAMOS TIKSLAS – išugdyti save, savo aplinką ir šalį gerbiantį, saugiai besijaučiantį, pozityviai bendraujantį, aktyviai dalyvaujantį, nusiteikusį mokytis, kūrybingą vaiką.

IKIMOKYKLINĖS PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

 1. Plėtotų individualias galias: fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines, tenkindamas prigimtinius poreikius, pažindamas ir išreikšdamas savo unikalumą.
 2. Pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiaisiais bei vaikais, gebėtų spręsti kasdienes problemas, suprastų savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes.
 3. Aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenės gyvenime.
 4. Mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, tyrinėtų, keltų klausimus ir ieškotų atsakymų, pasirinktų veiklos būdus ir priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius.

MŪSŲ DARŽELIO UŽDAVINIAI:

UŽDAVINYS NR. 1.
VAIKO INDIVIDUALIŲ GALIŲ PLĖTOTĖ
UŽDAVINYS NR. 2.
VAIKO SANTYKIŲ SU KITAIS PLĖTOTĖ
UŽDAVINYS NR. 3.
VAIKO ĮGALINIMAS MOKYTIS
SAVIVOKA IR SAVIGARBA SANTYKIAI SU SUAUGUSIAIS MOKĖJIMAS MOKYTIS
EMOCIJŲ SUVOKIMAS IR RAIŠKA SANTYKIAI SU BENDRAAMŽIAIS PROBLEMŲ SPRENDIMAS
SAVIREGULIACIJA IR SAVIKONTROLĖ MENINĖ RAIŠKA TYRINĖJIMAS
INICIATYVUMAS IR ATKAKLUMAS ESTETINIS SUVOKIMAS APLINKOS PAŽINIMAS
KŪRYBIKŠKUMAS APLINKOS PAŽINIMAS KIEKIO SUPRATIMAS IR SKAIČIAVIMAS
SAKYTINĖ IR RAŠYTINĖ KALBA   FORMA
FIZINIS AKTYVUMAS   ERDVĖ
KASDIENINIAI GYVENIMO ĮGŪDŽIAI   MATAVIMAI