Privatumo politika

VšĮ „Mamos Delne“ (toliau „Mamos Delne“) yra svarbi Jūsų – Mūsų ugdytinių bei jų tėvų/globėjų, bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie „Mamos Delne“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

I. Pagrindinės sąvokos

 1.  Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 6.  Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
 7.  Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

II. Asmens duomenys

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

„Mamos Delne“  renka bei toliau tvarko ugdytinių bei jų tėvų/globėjų asmens duomenis tik remdamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

„Mamos Delne“ tvarko duomenis vaikų priežiūros ir ugdymo, vaizdo stebėjimo, tėvų/globėjų informavimo, užklausų administravimo tikslais.

3. Tvarkomi asmens duomenys

„Mamos Delne“ tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, sudarydami vaiko priežiūros sutartį (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, vaiko vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, informacija apie alergijas ir kt.); 
 • duomenys pateikiant užklausą per mūsų interneto svetainėje įdiegtą užklausų sistemą;
 • asmens duomenis, įskaitant vaikų nuotraukas, vaikų tėvų/globotinių informavimo tikslu, naudojant KINDERVIBE sistemą;
 • kitus duomenis, kurie gaunami siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį;
 • vaizdo stebėjimo duomenys, kai lankotės „Mamos Delne“, esančiu adresu: Kolektyvo g. 236, Vilnius, LT-08314.

4. Asmens duomenų saugojimo terminai

Mes saugome savo ugdytinių bei jų tėvų/globėjų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie mūsų ugdytinius būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. 

5. Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis „Mamos Delne“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek „Mamos Delne“ teikiamas paslaugas.

Informacija apie slapukus:

Pavadinimas Susijęs įrankis Paskirtis Galiojimas
_dc_gtm_UA-70135372-34 Google Analytics „Google“ žymių tvarkyklė naudoja „Google Analytics“ scenarijaus žymos įkėlimui kontroliuoti. 1 para
fr Facebook Sudėtyje yra naršyklės ir naudotojo unikalus ID derinys, naudojamas Facebook tikslinei reklamai. 3 mėn.
IDE Google Šis slapukas pateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudoja svetainę ir bet kokią reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas minėtoje svetainėje. 390 dienų
_gid Google Analytics „Google Analytics“ slapukas, skirtas stebėti naudotojus naršant svetainėje ir padedant pagerinti svetainės naudojimą 1 para
_ga Google Analytics Šis slapukas naudojamas išskirti unikalius naudotojus, priskirdamas atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip kliento identifikatorių. 2 metai
_fbp Facebook Šis slapukas padės pristatyti mūsų reklamą žmonėms, kurie jau apsilankė mūsų svetainėje, kai jie yra „Facebook“ arba skaitmeninėje platformoje, kurią naudoja „Facebook“ reklama. 3 mėn.

Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

6. Asmens duomenų teikimas

„Mamos Delne“ teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams ir tvarkytojams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gaunamas dėl konkretaus atvejo. 

III. „Mamos Delne“ naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

„Mamos Delne“ veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų,  Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

1. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

„Mamos Delne“ tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinę atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

IV. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka  

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į „Mamos Delne“ su prašymu suteikti informaciją apie „Mamos Delne“ tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į „Mamos Delne“ su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į „Mamos Delne“ su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į „Mamos Delne“ su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į „Mamos Delne“ su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);kreiptis į „Mamos Delne“ su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“).

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į „Mamos Delne“ bet kuriuo Jums patogiu būdu: Raštu – Kolektyvo g. 236, Vilnius, LT-08314. El. paštu:  ina@mamosdelne.lt  

Nepavykus išspręsti klausimo su „Mamos Delne“ ir jeigu Jums kelia susirūpinimą „Mamos Delne“ veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.